ἀπολλύτω

ἀπολλύτω
ἀπόλλυμι
destroy utterly
pres imperat act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • отърѣшенъ — (4*) прич. страд. прош. к отърѣшити: и аще ѹбо ѥсть воинъ. поѧса ѿрѣшенъ бѹдеть. рекше воиньство ѿиметсѧ ѿ него. аще же причетникъ будеть. ѿ причта да изверже(с). (τὴν ζώνην ἀπολλύτω) КР 1284, 235в; Не плоть предажь пищи. и неподобнымъ чрева… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъ˫атисѧ — (62), ОТЪИМ|ОУСѦ, ЕТЬСѦ гл. 1.Страд. к отъ˫ати в 1 знач.: а по моимъ грѣхомъ ц‹и› имуть искати татарове которыхъ волостии а отоиму‹тсѧ› вамъ сн҃мъ моимъ и кнѧгини моѥи подѣлiти вы сѧ опѧть ты‹м›и волостми на то мѣсто. Гр 1339 (моск.); въ единъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”